کلاس های درس

◄ پایگاه داده - دانشگاه آزاد
◄ شیوه ارائه - دانشگاه آزاد
◄ مهندسی اینترنت - دانشگاه کردستان
◄ آزمایشگاه سیستم عامل - دانشگاه کردستان